Podmínky použití

Datum poslední aktualizace: 3. března 2023

Přečtěte si prosím pozorně tyto Podmínky použití. Webové stránky, včetně všech souvisejících mobilních aplikací a funkcí, jsou řízeny společností Inboxlab, Inc. Tyto podmínky použití se vztahují na všechny uživatele, kteří přistupují na web nebo jej používají, včetně přispěvatelů obsahu, informací nebo služeb. Vstupem na webové stránky nebo jejich používáním prohlašujete, že jste si přečetli tyto Podmínky použití a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami použití. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami použití, nesmíte přistupovat k Webovým stránkám ani je používat.

Vezměte prosím na vědomí, že část „Řešení sporů“ této smlouvy obsahuje ustanovení upravující způsob řešení sporů mezi vámi a Inboxlab, včetně rozhodčí smlouvy, která bude vyžadovat, aby byly spory předloženy k závaznému a konečnému rozhodčímu řízení. Pokud se nerozhodnete odstoupit od rozhodčí smlouvy, vzdáváte se svého práva řešit spory nebo nároky u soudu a mít soudní řízení před porotou.

Jakýkoli spor, nárok nebo žádost o nápravu týkající se vašeho používání stránek se bude řídit a vykládat podle zákonů státu Colorado v souladu s americkým zákonem o federální arbitráži.

Některé Služby mohou podléhat dalším podmínkám, které budou buď uvedeny v těchto Podmínkách používání, nebo vám budou předloženy, když se zaregistrujete k používání Služby. Pokud dojde ke konfliktu mezi Podmínkami použití a Dodatečnými podmínkami, budou mít s ohledem na danou Službu přednost Doplňkové podmínky. Podmínky použití a jakékoli Doplňkové podmínky jsou společně označovány jako „Smlouva“.

Vezměte prosím na vědomí, že Smlouva může být kdykoli změněna společností dle vlastního uvážení. Pokud by došlo ke změnám, společnost poskytne aktualizovanou kopii podmínek použití na webových stránkách a v rámci aplikace a jakékoli nové doplňkové podmínky budou přístupné z dotčené služby nebo prostřednictvím dotčené služby na webových stránkách nebo v rámci aplikace. Kromě toho bude odpovídajícím způsobem upraveno datum „Poslední aktualizace“ v horní části Podmínek použití. Společnost může vyžadovat váš souhlas s aktualizovanou Smlouvou stanoveným způsobem, než budete moci dále používat Web, Aplikaci a/nebo Služby. Pokud po obdržení upozornění s jakoukoli změnou nesouhlasíte, musíte přestat používat webovou stránku, aplikaci a/nebo služby. Pokud budete po takovém upozornění pokračovat v používání webových stránek a/nebo služeb, znamená to, že přijímáte změny. Chcete-li zůstat informováni, pravidelně kontrolujte webové stránky, abyste si přečetli aktuální podmínky.

Chcete-li používat služby a vlastnosti společnosti, musíte dodržovat podmínky smlouvy. Webové stránky, aplikace, služby a veškeré informace a obsah na nich dostupný jsou celosvětově chráněny autorskými právy. Na základě této smlouvy vám společnost poskytuje omezenou licenci k reprodukci částí vlastností společnosti pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Vaše právo používat jakýkoli a veškerý majetek společnosti podléhá podmínkám smlouvy, pokud společnost nestanoví jinak v samostatné licenci.

Aplikační licence. Můžete si stáhnout, nainstalovat a používat kopii aplikace na jediném mobilním zařízení nebo počítači, který vlastníte nebo ovládáte, pro osobní nebo interní obchodní účely, pokud budete dodržovat smlouvu. Berete však na vědomí, že vlastnosti společnosti se vyvíjejí a mohou být společností kdykoli aktualizovány, s upozorněním nebo bez něj.

Určitá omezení. Práva udělená vám ve smlouvě podléhají určitým omezením. Není například povoleno licencovat, prodávat, pronajímat, převádět, přidělovat, reprodukovat, distribuovat, hostovat nebo jinak komerčně využívat jakoukoli část majetku společnosti, včetně webových stránek. Rovněž je zakázáno upravovat, překládat, přizpůsobovat, spojovat, vytvářet odvozená díla, rozebírat, dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakoukoli část Vlastnosti společnosti, s výjimkou případů, kdy jsou tyto akce výslovně povoleny příslušnými zákony.

Kromě toho nesmíte používat žádný manuální nebo automatizovaný software, zařízení nebo jiné procesy k seškrabávání nebo stahování dat z jakýchkoli webových stránek obsažených na webových stránkách, s výjimkou veřejných vyhledávačů, které mohou používat pavouky ke kopírování materiálů z webových stránek výhradně za tímto účelem. vytváření veřejně dostupných prohledávatelných indexů takových materiálů. Nebudete přistupovat k vlastnostem společnosti za účelem vytvoření podobné nebo konkurenční webové stránky, aplikace nebo služby, ani nebudete kopírovat, reprodukovat, distribuovat, znovu publikovat, stahovat, zobrazovat, zveřejňovat nebo přenášet jakoukoli část vlastností společnosti v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky. s výjimkou případů výslovně povolených Smlouvou.

Materiály třetích stran. Jako součást vlastností společnosti můžete mít přístup k materiálům, které jsou hostovány jinou stranou. Souhlasíte s tím, že k těmto materiálům přistupujete na vlastní nebezpečí a že je nemožné, aby je společnost monitorovala.

Registrace:

Pro přístup k určitým funkcím vlastností společnosti se možná budete muset stát registrovaným uživatelem („Registrovaný uživatel“). Registrovaný uživatel je někdo, kdo se přihlásil k odběru Služeb, zaregistroval si účet ve vlastnostech společnosti („účet“) nebo má platný účet ve službě sociální sítě („SNS“), prostřednictvím které se uživatel připojil k vlastnostem společnosti. („Účet třetí strany“).

Pokud přistupujete k vlastnostem společnosti prostřednictvím SNS, můžete propojit svůj účet s účty třetích stran tím, že společnosti umožníte přístup k vašemu účtu třetí strany, jak to umožňují příslušné smluvní podmínky upravující vaše používání každého účtu třetí strany. Udělením přístupu společnosti k jakýmkoli účtům třetích stran berete na vědomí, že společnost může přistupovat, zpřístupňovat a ukládat jakýkoli obsah přístupný prostřednictvím vlastností společnosti, který jste poskytli a uložili na váš účet třetí strany („obsah SNS“), tak, aby byl dostupný na a prostřednictvím vlastností společnosti prostřednictvím vašeho účtu.

Chcete-li zaregistrovat Účet, souhlasíte s tím, že poskytnete přesné, aktuální a úplné informace o sobě podle pokynů v registračním formuláři, včetně vaší e-mailové adresy nebo čísla mobilního telefonu („Registrační údaje“). Registrační údaje musíte udržovat a neprodleně aktualizovat, aby byly pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Jste odpovědní za všechny aktivity, ke kterým dojde pod vaším účtem, a souhlasíte s tím, že budete svůj účet sledovat, abyste omezili použití nezletilými, a přijmete plnou odpovědnost za jakékoli neoprávněné použití majetku společnosti nezletilými.

Svůj účet ani heslo nesmíte s nikým sdílet a souhlasíte s tím, že společnost okamžitě upozorníte na jakékoli neoprávněné použití vašeho hesla nebo jakékoli jiné porušení bezpečnosti. Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, nebo má společnost důvodné podezření, že jakékoli informace, které poskytnete, jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, má společnost právo pozastavit nebo zrušit váš účet. a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí použití majetku společnosti.

Souhlasíte s tím, že si nevytvoříte účet s použitím falešné identity nebo informací nebo jménem někoho jiného, ​​než jste vy. Souhlasíte také s tím, že v daný okamžik nebudete mít více než jeden účet na platformě nebo SNS. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odstranit nebo získat zpět jakákoli uživatelská jména, včetně tvrzení třetí strany, že uživatelské jméno porušuje práva třetí strany. Souhlasíte s tím, že si nevytvoříte účet ani nebudete používat vlastnosti společnosti, pokud jste byli dříve společností odstraněni nebo vám bylo dříve zakázáno používat jakékoli vlastnosti společnosti.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že na svém účtu nebudete mít žádné vlastnické ani jiné majetkové podíly a veškerá práva k vašemu účtu jsou a navždy budou ve vlastnictví společnosti a budou ve prospěch společnosti.

Jste povinni poskytnout veškeré vybavení a software nezbytné pro připojení k vlastnostem společnosti, včetně, nikoli však výhradně, mobilního zařízení, které je vhodné pro připojení a používání vlastností společnosti v případech, kdy služby nabízejí mobilní komponentu. Jste výhradně odpovědní za jakékoli poplatky, včetně poplatků za připojení k internetu nebo mobilních služeb, které vám vzniknou při přístupu k nemovitostem společnosti.

ODPOVĚDNOST ZA OBSAH.

Typy obsahu. Berete na vědomí, že za veškerý obsah, včetně majetku společnosti, odpovídá výhradně strana, která takový obsah vytvořila. To znamená, že za veškerý obsah, který přispějete, nahrajete, odešlete, zveřejníte, pošlete e-mailem, přenesete nebo jinak zpřístupníte („zpřístupnění“) prostřednictvím Vlastností společnosti („Váš obsah“), nesete plnou odpovědnost vy, nikoli společnost. Podobně jste vy a další uživatelé vlastností společnosti odpovědní za veškerý uživatelský obsah, který vy a oni zpřístupníte prostřednictvím vlastností společnosti. Naše zásady ochrany osobních údajů stanoví naše postupy týkající se ochrany osobních údajů a zabezpečení uživatelského obsahu a jsou zde zahrnuty formou odkazu. Žádná povinnost zobrazovat obsah před obrazovkou. I když si Společnost vyhrazuje právo dle vlastního uvážení předem zkontrolovat, odmítnout nebo odstranit jakýkoli Uživatelský obsah, včetně vašeho obsahu, berete na vědomí, že Společnost nemá žádnou povinnost tak učinit. Uzavřením smlouvy souhlasíte s takovým sledováním. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neočekáváte soukromí ohledně přenosu vašeho obsahu, včetně chatu, textové nebo hlasové komunikace. Pokud společnost předem zkontroluje, odmítne nebo odstraní jakýkoli obsah, učiní tak ve svůj prospěch, nikoli ve váš prospěch. Společnost má právo odstranit jakýkoli obsah, který porušuje smlouvu nebo je jinak nevhodný. Úložný prostor. Pokud společnost písemně neodsouhlasí jinak, nemá žádnou povinnost uchovávat jakýkoli váš obsah, který zpřístupníte ve vlastnictví společnosti. Společnost nezodpovídá za smazání nebo přesnost jakéhokoli Obsahu, včetně vašeho obsahu, selhání při ukládání, přenášení nebo přijímání přenosu Obsahu nebo za bezpečnost, soukromí, ukládání nebo přenos jiné komunikace zahrnující použití Vlastnosti společnosti. Některé Služby vám mohou umožnit omezit přístup k vašemu obsahu. Jste výhradně odpovědní za nastavení vhodné úrovně přístupu k vašemu obsahu. Pokud neprovedete výběr, systém může ve výchozím nastavení použít své nejtolerantnější nastavení. Společnost může vytvořit přiměřené limity pro používání a ukládání Obsahu, včetně vašeho Obsahu, jako jsou limity velikosti souboru, úložného prostoru, kapacity zpracování a další limity, jak je popsáno na Webových stránkách nebo podle vlastního uvážení Společností.

VLASTNICTVÍ.

Vlastnictví nemovitostí společnosti. Kromě vašeho obsahu a uživatelského obsahu si společnost a její dodavatelé ponechají všechna práva, nároky a podíly na vlastnostech společnosti. Souhlasíte s tím, že neodstraníte, nezměníte ani nezakryjete žádná upozornění na autorská práva, ochranné známky, servisní značky nebo jiná oznámení o vlastnických právech začleněná do vlastností společnosti nebo přiložená k nim.

Vlastnictví jiného obsahu. S výjimkou vašeho obsahu potvrzujete, že nemáte žádné právo, nárok ani zájem na jakýkoli obsah, který se objevuje na nebo ve vlastnostech společnosti.

Vlastnictví vašeho obsahu. Vy si ponecháváte vlastnictví svého obsahu. Když však zveřejníte nebo zveřejníte svůj obsah na nebo ve vlastnostech společnosti, prohlašujete, že vlastníte a/nebo máte bezplatná, trvalá, neodvolatelná, celosvětová, nevýhradní práva (včetně jakýchkoli morálních práv) a licenci k použití, licencovat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, překládat, vytvářet odvozená díla, distribuovat, získávat příjmy nebo jinou odměnu a sdělovat veřejnosti, provádět a zobrazovat váš obsah (celkově nebo částečně) po celém světě a/nebo začlenit v jiných dílech v jakékoli formě, médiích nebo technologiích, které jsou nyní známé nebo později vyvinuté, po celou dobu platnosti jakéhokoli celosvětového práva duševního vlastnictví, které může existovat ve vašem obsahu.

Licence k vašemu obsahu. Udělujete společnosti plně zaplacené, trvalé, neodvolatelné, celosvětové, bezplatné, nevýhradní a plně sublicencovatelné právo (včetně jakýchkoli morálních práv) a licenci k používání, licencování, distribuci, reprodukování, upravování, přizpůsobování, veřejnému předvádění a veřejně zobrazovat Váš obsah (celý nebo jeho část) pro účely provozování a poskytování majetku společnosti. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že ostatní uživatelé mohou vyhledávat, prohlížet, používat, upravovat a reprodukovat jakýkoli váš obsah, který odešlete do jakékoli „veřejné“ oblasti majetku společnosti. Zaručujete, že držitel jakéhokoli celosvětového práva duševního vlastnictví, včetně morálních práv, k vašemu obsahu se zcela a účinně vzdal všech těchto práv a platně a neodvolatelně vám udělil právo udělit výše uvedenou licenci. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za veškerý svůj obsah, který zpřístupníte na nebo ve vlastnostech společnosti.

Předložené materiály. Nevyžadujeme a ani si nepřejeme od vás dostávat žádné důvěrné, tajné nebo vlastnické informace nebo jiný materiál prostřednictvím webových stránek, e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem, pokud to není výslovně požadováno. Souhlasíte s tím, že jakékoli nápady, návrhy, dokumenty, návrhy, kreativní práce, koncepty, blogové příspěvky a/nebo jiné materiály nám zaslané nebo zaslané (dále jen „předložené materiály“) jsou na vaše vlastní riziko a nebudou považovány za důvěrné nebo tajné a můžeme je používat jakýmkoli způsobem v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Souhlasíte s tím, že společnost nemá žádné závazky (včetně, bez omezení, povinnosti důvěrnosti) s ohledem na předložené materiály. Odesláním nebo odesláním Zaslaných materiálů nám prohlašujete a zaručujete, že Zaslané materiály jsou pro vás originální, že máte všechna práva nezbytná k předložení Zaslaných materiálů, že žádná jiná strana na ně nemá žádná práva a že všechna „morální práva“ v Odeslaných materiálech bylo upuštěno. Udělujete nám a našim přidruženým společnostem plně placené, bezplatné, trvalé, neodvolatelné, celosvětové, nevýhradní a plně sublicencovatelné právo a licenci na používání, reprodukování, provozování, zobrazování, distribuci, přizpůsobování, upravování, přeformátování, vytváření odvozená díla a jiným způsobem komerčně či nekomerčně využívat jakékoli a všechny předložené materiály a poskytovat sublicenci na výše uvedená práva v souvislosti s provozem a údržbou majetku společnosti a/nebo podnikání společnosti, včetně propagačních a/ nebo komerční účely. Nemůžeme být zodpovědní za udržování jakéhokoli Zaslaného materiálu, který nám poskytnete, a jakýkoli takový Zaslaný materiál můžeme kdykoli smazat nebo zničit.

Zakázané chování uživatele. Je vám zakázáno zapojit se do jakéhokoli chování, které porušuje jakýkoli platný zákon nebo nařízení, narušuje používání nebo užívání majetku společnosti jiným uživatelem nebo poškozuje společnost nebo její přidružené společnosti, ředitele, úředníky, zaměstnance, zástupce nebo zástupce. Aniž byste omezovali výše uvedené, souhlasíte s tím, že nebudete: Zapojovat se do žádného obtěžujícího, vyhrožujícího, zastrašujícího, dravého nebo pronásledujícího chování; zveřejňovat, přenášet nebo sdílet jakýkoli uživatelský obsah nebo jiný materiál, který je pomlouvačný, obscénní, pornografický, neslušný, urážlivý, urážlivý, diskriminační nebo který porušuje či porušuje duševní vlastnictví nebo jiná vlastnická práva jakékoli třetí strany; používat vlastnosti společnosti k propagaci nebo zapojení do jakékoli nezákonné činnosti, včetně, bez omezení, prodeje nezákonných drog nebo jiných nezákonných produktů nebo služeb; Vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo nepravdivě uvádět nebo zkreslovat své spojení s osobou nebo subjektem; Používat jakéhokoli robota, pavouka, škrabku nebo jiné automatizované prostředky pro přístup k vlastnostem společnosti nebo k jakémukoli obsahu nebo datům na nebo dostupných prostřednictvím Vlastnosti společnosti za jakýmkoli účelem; Vytvářet, publikovat, distribuovat nebo přenášet jakýkoli software nebo jiný materiál, který obsahuje virus, trojského koně, červa, časovanou bombu nebo jinou škodlivou nebo rušivou komponentu; Pokoušet se narušit, narušit integritu nebo zabezpečení systému nebo dešifrovat jakékoli přenosy na nebo ze serverů provozujících Vlastnosti společnosti; Sbírat nebo shromažďovat jakékoli informace z Vlastností společnosti, včetně, bez omezení, uživatelských jmen, e-mailových adres nebo jiných kontaktních informací, bez výslovného souhlasu vlastníka takových informací; používat vlastnosti společnosti k jakýmkoli komerčním účelům, včetně, bez omezení, inzerce nebo nabádání jakékoli osoby ke koupi nebo prodeji jakýchkoli produktů nebo služeb nebo k poskytování darů jakéhokoli druhu bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti; Upravovat, přizpůsobovat, poskytovat sublicence, překládat, prodávat, zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozebírat jakoukoli část Vlastnosti společnosti nebo se jinak pokoušet odvodit jakýkoli zdrojový kód nebo základní myšlenky nebo algoritmy jakékoli části Vlastnosti společnosti; Odstraňte nebo upravte jakékoli oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech, které se objeví na jakékoli části Vlastnosti společnosti nebo na jakýchkoli materiálech vytištěných nebo zkopírovaných z Vlastnosti společnosti; Použít jakékoli zařízení, software nebo rutinu k narušení řádného fungování Vlastnosti společnosti nebo k jinému narušení používání a požitku z Vlastností společnosti jinými uživateli; nebo Podnikněte jakékoli kroky, které neúměrně nebo neúměrně zatěžují infrastrukturu společnosti nebo jinak narušují řádné fungování majetku společnosti.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost může podniknout jakékoli právní kroky a zavést jakákoli technická nápravná opatření, aby zabránila porušování této části a vymohla tyto podmínky služby.

UŽIVATELSKÉ ÚČTY.

Registrace. Pro přístup k určitým funkcím vlastností společnosti můžete být požádáni o registraci účtu („účet“). Při registraci účtu budete požádáni o poskytnutí určitých informací o sobě a vytvoření uživatelského jména a hesla. Souhlasíte s tím, že poskytnete přesné, aktuální a úplné informace o sobě, jak vás vyzve registrační formulář, a budete udržovat a neprodleně aktualizovat své údaje, aby byly přesné, aktuální a úplné. Společnost si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit váš účet, pokud se jakékoli informace poskytnuté během procesu registrace nebo později ukáží jako nepřesné, neaktuální nebo neúplné. Zabezpečení účtu. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti hesla k vašemu účtu a za všechny aktivity, ke kterým v rámci vašeho účtu dochází. Souhlasíte s tím, že společnost okamžitě upozorníte na jakékoli neoprávněné použití nebo podezření na neoprávněné použití vašeho účtu nebo jakékoli jiné porušení bezpečnosti. Společnost není odpovědná za žádné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku vašeho nedodržení výše uvedených požadavků. Ukončení účtu. Svůj účet můžete ukončit kdykoli a z jakéhokoli důvodu podle pokynů ve vlastnostech společnosti. Společnost může pozastavit nebo ukončit váš účet kdykoli a z jakéhokoli důvodu, bez upozornění nebo vysvětlení, včetně případů, kdy se společnost domnívá, že jste porušili Smlouvu nebo jakýkoli platný zákon, nařízení nebo nařízení, nebo že vaše chování poškozuje společnost, její uživatele. nebo veřejnost. Při jakémkoli ukončení vašeho účtu zůstanou v platnosti všechna ustanovení smlouvy, která by ze své podstaty měla přetrvat i po ukončení, včetně, bez omezení, ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti. Společnost si může ponechat a používat informace o vašem účtu a váš obsah podle potřeby ke splnění svých zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání svých dohod. Úprava vlastností společnosti. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění upravit, aktualizovat nebo ukončit provoz Vlastnosti společnosti nebo jakékoli jejich části. Souhlasíte s tím, že společnost nenese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli úpravy, aktualizace, pozastavení nebo zrušení vlastnictví společnosti nebo jakékoli jejich části.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN.

Vlastnosti a propagace třetích stran. Vlastnosti společnosti mohou obsahovat odkazy na webové stránky a aplikace třetích stran („Vlastnosti třetích stran“) nebo zobrazovat propagační akce nebo reklamy pro třetí strany, jako jsou propagační akce nebo reklamy na produkty a služby zpřístupněné třetími stranami (dále jen „Propagace třetích stran“ ). Neposkytujeme, nevlastníme ani neřídíme žádné produkty nebo služby, ke kterým máte přístup prostřednictvím propagací třetích stran. Když kliknete na odkaz na nemovitost třetí strany nebo na propagaci třetí strany, nemusíme vás varovat, že jste opustili vlastnosti společnosti a vztahují se na vás podmínky (včetně zásad ochrany osobních údajů) jiné webové stránky nebo destinace. Takovéto vlastnosti třetích stran a propagace třetích stran nejsou pod kontrolou společnosti. Společnost není odpovědná za žádné vlastnosti třetích stran nebo propagace třetích stran, včetně přesnosti, včasnosti nebo úplnosti takového obsahu. Společnost poskytuje tyto vlastnosti třetích stran a propagační akce třetích stran pouze pro pohodlí a nekontroluje, neschvaluje, nemonitoruje, neschvaluje, nezaručuje ani neposkytuje žádná prohlášení s ohledem na vlastnosti třetích stran nebo propagační akce třetích stran nebo jakýkoli produkt nebo služby s tím spojené. Všechny odkazy ve Vlastnostech třetích stran a Propagačních akcích třetích stran používáte na vlastní riziko. Když opustíte vlastnosti společnosti, smlouva a zásady společnosti nebudou řídit vaše aktivity na nemovitostech třetích stran. Než přistoupíte k jakékoli transakci s jakoukoli třetí stranou, měli byste si prostudovat příslušné podmínky a zásady, včetně zásad ochrany osobních údajů a postupů shromažďování dat, u jakéhokoli majetku třetích stran nebo poskytovatelů jakýchkoli propagačních akcí třetích stran a provést jakékoli šetření, které považujete za nutné nebo vhodné.

Příjmy z reklamy. Společnost si vyhrazuje právo zobrazovat propagační akce třetích stran před, po nebo ve spojení s uživatelským obsahem zveřejněným na nebo ve vlastnostech společnosti a berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost vůči vám v souvislosti s nimi nemá žádné závazky (včetně, bez omezení, jakýchkoli povinnost sdílet příjmy obdržené společností v důsledku takové reklamy).

ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK A PODMÍNEK.

JAK JE. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že používáte vlastnosti společnosti na vaše výhradní riziko a že jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, se všemi chybami. Společnost, její přidružené společnosti a jejich příslušní funkcionáři, ředitelé, zaměstnanci, dodavatelé a zástupci (společně „Strany společnosti“) výslovně odmítají veškeré záruky, prohlášení a podmínky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně, ale nikoli omezeno na předpokládané záruky nebo podmínky obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušování práv vyplývajících z používání webové stránky.

STRANY SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, PROHLÁŠENÍ NEBO PODMÍNKU, ŽE: (1) VLASTNOSTI SPOLEČNOSTI BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY; (2) VAŠE POUŽÍVÁNÍ MAJETKU SPOLEČNOSTI BUDE NEPŘERUŠENÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ NEBO BEZCHYBNÉ; NEBO (3) VÝSLEDKY, KTERÉ LZE ZÍSKAT POUŽÍVÁNÍM MAJETKU SPOLEČNOSTI, BUDOU PŘESNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ.

JAKÝKOLI OBSAH STAŽENÝ Z NEBO JINAK PŘISTUPOVANÝ PROSTŘEDNICTVÍM VLASTNOSTÍ SPOLEČNOSTI JE PŘÍSTUP NA VLASTNÍ RIZIKO A ZA JAKÉKOLI ŠKODY NA SVÉM MAJETKU BUDETE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ, VČETNĚ, ALE NEOMEZENO NA VAŠE POČÍTAČOVÉ OCHRANNÉ SYSTÉMY A SYSTÉM OCHRANY VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU ACC NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZTRÁTY VZNIKLÉ Z PŘÍSTUPU K TAKOVÉMU OBSAHU.

ŽÁDNÉ RADY ANI INFORMACE, AŤ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ OD SPOLEČNOSTI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM MAJETKU SPOLEČNOSTI NEVYTVOŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ ZDE VÝSLOVNĚ NEBUDE UVEDENA.

ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST ZA CHOVÁNÍ TŘETÍCH STRAN. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že smluvní strany společnosti nenesou odpovědnost a souhlasíte, že se nebudete snažit činit odpovědnost smluvních stran společnosti za chování třetích stran, včetně provozovatelů externích stránek, a že riziko zranění od těchto třetích stran zcela spočívá s tebou.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

Vyloučení odpovědnosti za určité škody. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že strany společnosti za žádných okolností nenesou odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo represivní škody nebo škody nebo náklady způsobené ztrátou výroby nebo používání, přerušením podnikání, nákupem náhradního zboží nebo služeb, ztrátou zisků, výnosů nebo dat nebo jakýchkoli jiných škod nebo nákladů, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jakékoli jiné právní teorie, i když byla společnost upozorněna na možnost takových škod. To zahrnuje škody nebo náklady vyplývající z: (1) vašeho používání nebo neschopnosti používat vlastnosti společnosti; (2) náklady na pořízení náhradního zboží nebo služeb vyplývající z jakéhokoli zboží, dat, informací nebo služeb zakoupených nebo získaných nebo přijatých zpráv pro transakce zadané prostřednictvím Vlastnosti společnosti; (3) neoprávněný přístup nebo změna vašich přenosů nebo dat; (4) prohlášení nebo chování jakékoli třetí strany na vlastnostech společnosti; nebo (5) jakékoli jiné záležitosti týkající se majetku společnosti.

Omezení odpovědnosti. Strany společnosti vám v žádném případě nenesou odpovědnost za více než za (a) sto dolarů nebo (b) nápravu nebo pokutu uloženou zákonem, podle kterého takový nárok vzniká. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na odpovědnost smluvní strany za (i) smrt nebo zranění způsobené nedbalostí smluvní strany nebo (ii) jakékoli zranění způsobené podvodem nebo podvodným uvedením v omyl.

Uživatelský obsah. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za včasnost, smazání, nesprávné doručení nebo neuložení jakéhokoli obsahu, uživatelské komunikace nebo nastavení personalizace, včetně vašeho obsahu a uživatelského obsahu.

Základ vyjednávání. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že výše uvedená omezení škod jsou základními prvky základu dohody mezi společností a vámi.

POSTUP PRO PODÁVÁNÍ NÁROKŮ Z PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV.

Společnost respektuje práva duševního vlastnictví ostatních a vyžaduje, aby uživatelé vlastností společnosti dělali totéž. Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno a zveřejněno ve vlastnostech společnosti způsobem, který představuje porušení autorských práv, poskytněte našemu zástupci pro autorská práva následující informace: (a) elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti vlastník autorských práv; (b) popis díla chráněného autorským právem, o kterém tvrdíte, že bylo porušeno; (c) popis umístění materiálu, o kterém tvrdíte, že porušuje autorská práva ve vlastnostech společnosti; (d) vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu; (e) vaše písemné prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a (f) vaše prohlášení, učiněné pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv. Kontaktní informace na zástupce společnosti pro autorská práva pro oznámení nároků na porušení autorských práv jsou následující: Agent DMCA, 1550 Larimer Street, Suite 431, Denver, CO 80202.

NÁPRAVY.

Porušení. Pokud se společnost dozví o jakémkoli možném porušení smlouvy z vaší strany, vyhrazuje si právo takové porušení prošetřit. Pokud se společnost na základě vyšetřování domnívá, že došlo k trestné činnosti, vyhrazuje si právo postoupit záležitost všem příslušným právním orgánům a spolupracovat s nimi. Společnost může zveřejnit jakékoli informace nebo materiály ve vlastnostech společnosti nebo ve vlastnostech společnosti, včetně vašeho obsahu, aby vyhověla platným zákonům, právním procesům, vládním žádostem, prosadila smlouvu, reagovala na jakékoli nároky, že váš obsah porušuje práva třetích stran, odpovídá na vaše požadavky na zákaznický servis nebo ochranu práv, majetku nebo osobní bezpečnosti Společnosti, jejích Registrovaných uživatelů nebo veřejnosti.

Porušení. Pokud společnost zjistí, že jste porušili jakoukoli část smlouvy nebo prokázali chování nevhodné pro vlastnosti společnosti, společnost vás může varovat e-mailem, smazat jakýkoli váš obsah, přerušit vaši registraci nebo předplatné jakýchkoli Služeb, zablokovat váš přístup k vlastnostem společnosti a svůj účet, oznamte a/nebo odešlete obsah příslušným orgánům činným v trestním řízení a podnikněte jakékoli další kroky, které společnost považuje za vhodné.

DOBA A UKONČENÍ.

Období. Smlouva nabude účinnosti dnem, kdy ji přijmete, a zůstane v platnosti, dokud budete používat vlastnosti společnosti, pokud nebude ukončena dříve v souladu s podmínkami smlouvy.

Předchozí použití. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Smlouva vstoupila v platnost dnem, kdy jste poprvé použili Vlastnosti Společnosti, a zůstane v platnosti, dokud budete používat jakékoli Vlastnosti Společnosti, pokud nebude v souladu se Smlouvou ukončena dříve.

Ukončení služeb ze strany společnosti. Společnost si vyhrazuje právo ukončit smlouvu, včetně vašeho práva používat webové stránky, aplikaci a služby kdykoli, s upozorněním nebo bez něj, a to i v případě, že společnost zjistí, že porušujete smlouvu.

Ukončení Služeb z Vaší strany. Pokud chcete ukončit jednu nebo více Služeb poskytovaných Společností, můžete tak učinit tak, že to Společnosti kdykoli oznámíte a přestanete službu(y) používat.

Účinek ukončení. Ukončení jakékoli Služby také zahrnuje odebrání přístupu ke Službě (službám) a zamezení dalšího používání Služby (služeb). Po ukončení jakékoli Služby bude okamžitě ukončeno vaše právo používat takovou Službu. Jakékoli ukončení Služeb může zahrnovat vymazání vašeho hesla a všech souvisejících informací, souborů a Obsahu spojeného s vaším účtem nebo uvnitř vašeho účtu (nebo jakékoli jeho části), včetně virtuálních kreditů a vašeho obsahu. Všechna ustanovení smlouvy, která by ze své podstaty měla přetrvat, zůstanou v platnosti i po ukončení Služeb, včetně, bez omezení, ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky a omezení odpovědnosti.

MEZINÁRODNÍ UŽIVATELÉ.

Vlastnosti společnosti jsou řízeny a nabízeny společností ze svých zařízení ve Spojených státech. Pokud přistupujete k vlastnostem společnosti nebo je používáte ze zemí mimo Spojené státy americké, činíte tak na vlastní riziko a jste odpovědní za dodržování místních zákonů.

ŘEŠENÍ SPORŮ.

Přečtěte si prosím pozorně následující rozhodčí smlouvu v této části („Rozhodčí smlouva“). Vyžaduje, abyste řešili spory se Společností, a omezuje způsob, jakým u nás můžete žádat nápravu.

Zřeknutí se skupinové žaloby. Vy a společnost souhlasíte s tím, že jakýkoli spor, nárok nebo žádost o nápravu budou řešeny výhradně na individuálním základě a nikoli jako žalobce nebo člen skupiny v jakémkoli údajném řízení třídy nebo zástupce. Rozhodce nebude slučovat nároky více než jedné osoby ani nebude předsedat žádné formě zástupného nebo skupinového řízení. Pokud bude toto ustanovení shledáno nevymahatelným, bude celý tento oddíl o řešení sporů neplatný.

Změna rozhodčí smlouvy s oznámením. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravit tuto arbitrážní smlouvu s upozorněním, které vám bude zasláno. Pokud společnost provede podstatné změny této arbitrážní smlouvy, můžete tuto smlouvu ukončit do 30 dnů od obdržení oznámení. Pokud bude jakákoli část této arbitrážní smlouvy shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, zbývající ustanovení budou nadále platit.

Pravomoc arbitra. Rozhodce jmenovaný k řešení jakéhokoli sporu souvisejícího s výkladem, použitelností, vymahatelností nebo vytvořením této Rozhodčí smlouvy má výhradní pravomoc určit rozsah a vymahatelnost této smlouvy. Rozhodčí řízení se omezí na řešení práv a závazků vás a společnosti a nebude slučováno s žádnými jinými záležitostmi ani spojeno s jinými případy nebo stranami. Rozhodce bude mít pravomoc udělit návrhům dispozitivním vůči celému nebo částečnému nároku, přiznat peněžitou náhradu škody a poskytnout jakýkoli nepeněžní opravný prostředek nebo úlevu dostupnou jednotlivci podle platného práva, pravidel rozhodčího fóra a smlouvy (včetně Rozhodčí smlouva). Rozhodce vydá písemný nález a výrok s popisem podstatných zjištění a závěrů, na nichž je nález založen, včetně výpočtu případné přiznané náhrady škody. Rozhodce má stejnou pravomoc udělovat nápravu na individuálním základě, jako by měl soudce u soudu, a rozhodnutí rozhodce je konečné a závazné pro vás a společnost.

Vzdání se soudního řízení s porotou. VY A SPOLEČNOST SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE VZDÁTE JAKÝCHKOLI ÚSTAVNÍCH A ZÁKONNÝCH PRÁVA ŽALOVAT U SOUDU A SOUHLASÍTE S ŘÍZENÍM PŘED SOUDCEM NEBO POROTY. Vy a společnost souhlasíte s tím, že budete řešit jakékoli spory, nároky nebo žádosti o nápravu prostřednictvím závazného rozhodčího řízení podle této rozhodčí smlouvy, s výjimkou případů uvedených v části nazvané „Použitelnost této smlouvy o rozhodčím řízení“ výše. Rozhodce může na individuálním základě přiznat stejnou náhradu škody a odškodnění jako soud, ale v rozhodčím řízení není žádný soudce ani porota a soudní přezkum rozhodčího nálezu podléhá velmi omezené kontrole.

Zřeknutí se třídy nebo jiné neindividuální úlevy. Jakékoli spory, nároky nebo žádosti o nápravu v rámci této arbitrážní smlouvy musí být řešeny prostřednictvím individuální arbitráže a nesmí probíhat jako hromadná nebo kolektivní žaloba. K dispozici je pouze individuální úleva a nároky více než jednoho zákazníka nebo uživatele nelze konsolidovat nebo rozhodovat společně s nároky jakéhokoli jiného zákazníka nebo uživatele. V případě, že soud rozhodne, že omezení uvedená v této části jsou nevymahatelná s ohledem na konkrétní spor, nárok nebo žádost o nápravu, bude tento aspekt z arbitráže vyřazen a předložen státnímu nebo federálnímu soudu se sídlem ve státě z Colorada. Všechny ostatní spory, nároky nebo žádosti o nápravu budou řešeny arbitráží. 30denní právo na odhlášení. Máte možnost odstoupit od ustanovení této Rozhodčí smlouvy zasláním písemného oznámení o svém rozhodnutí na adresu [chráněno e-mailem] do 30 dnů poté, co se poprvé stanou předmětem této arbitrážní smlouvy. Vaše oznámení musí obsahovat vaše jméno, adresu, uživatelské jméno společnosti (je-li k dispozici), e-mailovou adresu, na kterou dostáváte firemní e-maily nebo kterou jste použili k vytvoření svého účtu (pokud jej máte), a výslovné prohlášení, že si nepřejete tento přístup zrušit. Rozhodčí smlouva. Pokud odstoupíte od této arbitrážní smlouvy, všechna ostatní ustanovení této smlouvy se na vás budou nadále vztahovat. Odstoupení od této arbitrážní smlouvy nemá žádný dopad na jakékoli jiné arbitrážní smlouvy, které s námi můžete mít v současnosti nebo v budoucnu uzavřeny. Oddělitelnost. S výjimkou části nazvané „Zřeknutí se třídy nebo jiné neindividuální náhrady“ výše, pokud bude některá část nebo části této arbitrážní smlouvy shledány podle zákona neplatnými nebo nevymahatelnými, pak tato konkrétní část nebo části nebudou mít žádný účinek a budou být odděleny a zbývající části arbitrážní smlouvy zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Přežití dohody. Tato arbitrážní smlouva zůstane v platnosti i po ukončení vašeho vztahu se společností. Modifikace. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení této smlouvy, pokud společnost v budoucnu provede jakékoli významné změny této arbitrážní smlouvy, máte právo změnu odmítnout do 30 dnů od nabytí účinnosti změny. Chcete-li tak učinit, musíte písemně informovat společnost na adrese Quiz Daily, 1550 Larimer Street, Suite 431, Denver, CO, 80202.

Elektronická komunikace: Souhlasíte s tím, že veškerá komunikace mezi vámi a společností, včetně oznámení, dohod a zveřejnění, vám může být poskytována elektronicky. Dále potvrzujete, že taková elektronická komunikace splňuje veškeré zákonné požadavky, které by vyžadovaly, aby komunikace byla písemná.

Postoupení: Bez předchozího písemného souhlasu společnosti nesmíte převést ani postoupit žádná ze svých práv nebo povinností podle této smlouvy. Jakýkoli pokus učinit tak bez souhlasu bude považován za neplatný.

Vyšší moc: Společnost nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo selhání v plnění způsobené událostmi mimo její přiměřenou kontrolu, jako jsou činy vyšší moci, válka, terorismus, civilní nebo vojenské úřady, požáry, záplavy, nehody, stávky nebo nedostatky. dopravních zařízení, paliva, energie, práce nebo materiálů.

Výhradní místo: Jakékoli nároky nebo spory vyplývající z této smlouvy nebo související s touto dohodou budou řešeny výhradně u státních nebo federálních soudů se sídlem v Denveru, Colorado, v rozsahu povoleném touto dohodou.

Rozhodné právo: Tato smlouva se bude řídit a vykládat v souladu se zákony státu Colorado, v souladu s federálním zákonem o arbitráži, aniž by uváděla v platnost jakékoli zásady, které stanoví použití práva jiné jurisdikce. Na tuto dohodu se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Volba jazyka: Strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva a všechny související dokumenty byly napsány v angličtině. Les parties conviennent expressément que cette convention et tous les documents qui y sont liés soient rédigés en anglais.

Upozornění: Jste odpovědní za to, že společnosti poskytnete svou nejaktuálnější e-mailovou adresu. V případě, že vámi poskytnutá e-mailová adresa není platná nebo není schopna doručovat požadovaná nebo povolená oznámení, považuje se za účinné odeslání takového oznámení společností e-mailem. Společnost můžete upozornit na adresu uvedenou v této smlouvě.

Zřeknutí se: Nedodržení nebo zřeknutí se jakéhokoli ustanovení této smlouvy nebude považováno za zřeknutí se jakéhokoli jiného ustanovení nebo takového ustanovení při jakékoli jiné příležitosti.

Oddělitelnost: Pokud bude jakákoli část této smlouvy shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, zbývající ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti a neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude vykládáno způsobem, který odráží původní záměr stran.

Úplná dohoda: Tato smlouva představuje konečnou, úplnou a výhradní dohodu mezi stranami s ohledem na předmět této smlouvy a nahrazuje všechny předchozí diskuse a ujednání mezi stranami.